Monday, 26 March 2012

Pittaford

Swallow through Pittaford near Slapton this morning.