Thursday, 16 February 2012

Taw Estaury

This Ruff was feeding on the Taw Estuary yesterday, taken by Rob Jutsum.