Monday, 21 November 2011

Galmpton

3 Woodcock at Waddeton Estate, near Galmpton [Chris Noakes]